Disclaimer › HZPC

Disclaimer

Disclaimer

Toepasselijkheid

  • Deze sitevoorwaarden (hierna te noemen “voorwaarden”) zijn van toepassing op het gebruik van de HZPC Holland BV websites. Door de website te bezoeken en/of de geboden informatie te bekijken verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

Inhoud en beschikbaarheid van de website

  • De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld en bijgehouden en HZPC Holland BV (hierna te noemen HZPC) neemt alle redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen in verband met de veiligheid en beveiliging van haar systemen.
  • HZPC geeft geen garanties en is niet aansprakelijk voor het al dan niet continu en storingsvrij functioneren van de website, alsmede voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website. Daarnaast kan HZPC niet garanderen dat de website of een onderdeel daarvan altijd beschikbaar is of dat het verkeer over de site altijd goed kan worden afgewikkeld, dat defecten en fouten met betrekking tot de website direct worden verholpen en dat de website vrij is van virussen en andere schadelijke bestanddelen. Het is niet toegestaan om de informatie die zich op de website bevindt, te wijzigen, vervangen, aan te passen of daar iets aan toe te voegen.
  • Indien deze website verwijzingen ("hyperlinks") bevat naar websites van derden, dan aanvaardt HZPC geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud daarvan. De privacy statement heeft slechts betrekking op de website.
  • HZPC heeft het recht om de gegevens en de functionaliteiten op de website te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging (geheel of ten dele) te wijzigen en/of toegang tot de diensten die daarop worden aangeboden (gedeeltelijk) te ontzeggen. HZPC is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door wijziging van de gegevens of de diensten, of voor schade veroorzaakt door het ontzeggen van toegang tot de diensten die op de website worden aangeboden.

U zult altijd de informatie moeten verifiëren voordat deze wordt gebruikt door contact op te nemen met de afdeling communicatie op het hoofdkantoor van HZPC in Joure (Nederland).

Gebruik van de website en copyright

  • HZPC, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien) met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's) voor. De merken en logo's op deze website zijn geregistreerd. Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrechten, merkenrechten en/of andere rechten van intellectuele eigendom van HZPC of andere rechthebbenden en is dan ook uitdrukkelijk verboden. Daar waar gebruik wordt gemaakt van de inhoud, scripts en iconen van derden, berust het auteursrecht hiervan bij deze partijen, tenzij anders vermeld.
  • De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander commercieel gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logo's, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectuele eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij HZPC daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven.
  • U bent aansprakelijk voor schade die HZPC lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door HZPC, vrijwaart u HZPC tegen deze aanspraken.
  • HZPC is gerechtigd de voorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

 

Toepasselijk recht en geschillen

  • Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die in verband met deze voorwaarden ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter.